fbpx

Om skolan

Sommenbygdens folkhögskola har fått sitt namn efter den stora klarvattensjön Sommen som förenar Småland och Östergötland. Sedan 1997 har vi varit en egen folkhögskola med säte i centrala Tranås. Vår huvudman är en ideell förening med en styrelse och representanter från kommunerna Aneby, Boxholm, Tranås, Ydre och Ödeshög samt studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Vi är politiskt och religiöst obundna och välkomnar deltagare från hela landet, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Vårt uppdrag är att jobba med folkbildning enligt statens syften.

Informationsguide

I vår Informationsguide läsåret HT2023-VT2024 (pdf) hittar du allt du behöver veta!

Vår vision är:

”Sommenbygdens folkhögskola – för en hållbar värld
med demokrati, kultur och mångfald”

Pendla eller bo i Tranås

Skolan ligger mitt i Tranås, bara 10 min gångväg från Resecentrum, bibliotek och affärer. Vi har inget internat, istället söker du ditt eget boende i Tranås. Då får du en större frihet att påverka din ekonomi genom att välja var och hur du vill bo samt att du kan laga din egen mat. Vi har ett trevligt café med tillgång till microvågsugnar där du kan värma din matlåda när du vill äta, eller så kan du handla något ur vårt ekologiska utbud med frysta färdigrätter.

Samlade lediga hyreslägenheter i Tranås hittar du bland annat på Boplats Sverige här hittar du dem.
Fler hyresvärdar hittar du här:

ABH i Tranås (abhitranas.com)
Full-Fart Fastigheter AB (fullfartfastigheter.se)
Hyr lägenheter, lokaler, parkering & förråd – Victoriahem

Går du en Distanskurs och vill boka boende till helgträffarna, tipsar vi:
Hotell Åberg 0140-130 80,
Vandrarhemmet i Tranås 072-033 05 73.
Badhotellet konferens och kurhotell i Tranås 0140-462 00

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras varje sjukdag genom Schoolsoft. Ladda hem Schoolsofts app till din smartphone. För att få studiemedel när du är sjuk måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen du är sjuk. Är du hemma för vård av barn anmäl till CSN första frånvarodagen.

Information från CSN om studiestöd vid sjukdom

Läsårstid
Läsåret 2023-2024:

Hösttermin 17 augusti – 20 december 2023

Vårtermin 8 januari – 7 juni 2024

Lov
HT 2023: Vecka 44
VT 2024: Sportlov vecka 7 och påsklov vecka 14

Mer om skolan

Café
Det finns tillgång till ett café.

Deltagarråd och studerandeinflytande
Vid varje läsårsstart väljs ett deltagarråd. Skolan har en antagen policy för studerandeinflytande som vi arbetar efter. En deltagarrepresentant får möjlighet att delta på skolans styrelsemöten.

Stöd i lärandet
Vi vill skapa en god lärmiljö med omtanke om dina personliga förutsättningar och behov. Det största stödet i lärandet får du av skolans personal som med personligt engagemang och kompetens ser till att studiemiljön fungerar för dig och ger dig de bästa förutsättningar för din utveckling. Du kan få tillgång till inläst litteratur genom Inläsningstjänst. Vi ser också varandra som resurser för ett bra studieresultat, att hjälpa varandra/sin studiekamrat är en viktig del i folkhögskolans pedagogik.

”Rummet” – en specialpedagogisk satsning
Rummet är en ny satsning på Allmän kurs på Sommenbygdens folkhögskola. Här arbetar vi med närvarostöd och anpassningar för att få deltagarna att lyckas med sin studiegång. Rummet är bemannat två timmar i början av varje skoldag och två eftermiddagar i veckan. 

Individen i centrum
Vårt mål är att hjälpa dig att genomföra och slutföra din utbildning hos oss. Därför strävar vi i så stor utsträckning som möjligt att hitta en lösning som passar dig. Det kan handla om individanpassad undervisning, anpassad studietakt, små studiegrupper med stöd i speciella ämnen.

Mentorskap
Vi stödjer alla deltagare med mentorskap. Mentorskapet ser ut på olika sätt i olika kurser. Utvecklingssamtal och utvecklingsplan är en del av studierna. Utformningen kan variera på vilken kurs du går.

Kurator och studievägledare
Skolans kurator finns till hands för att ge kurativt stöd. Du kan också få visst stöd för ditt framtida studie- eller yrkesval genom att vi bokar tid hos vår egen eller kommunens studievägledare.

Extra stöd i studierna
På Allmän kurs finns tillfälle varje vecka då extra lärarresurser finns tillgängliga inom olika ämnen.

Tillgänglighet, Funktionsnedsättning
Våra lokaler är anpassade till rörelsehindrade. Hörslinga finns i aulan. Vissa tekniska hjälpmedel finns e-böcker och andra hjälpmedel för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Sommenbygdens folkhögskola samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och erhåller ersättning för anpassning av verksamheten och stöd till deltagare med funktionsvariationer.

Deltagare som behöver särskilt stöd kan få det i form av läromedel, förstärkta lärarresurser och kuratorsinsatser. Stödperson finns i kursen Personlig utveckling och i Allmän kurs.

Studerandes rättigheter och FSR.
Skolans styrelse har antagit en studeranderättslig standard och är ansluten till FSR, Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd. FSR får du kontakt med via fsr@folkbildningsradet.se eller telefon 08-4124810 Läs mer om dina rättigheter som studerande här (pdf)

Policyprogram
För att verksamheten på skolan ska fungera har styrelsen antagit ett antal policyprogram. Uppdaterade och antagna policydokument finner du i vår informationsguide.

Informationsguide läsåret HT2023-VT2024 (pdf)

Information CSN

Studierna vid Folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiemedel. Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden. För mer information kontakta CSN: www.csn.se

CSN Kundcenter tel. 0771-27 60 00

Serviceavgifter

All undervisning är kostnadsfri (om inget annat anges) men ej studieresor, litteratur, studiematerial osv. De olika kurserna tar ut olika avgifter och klassen beslutar om delar av avgiftens användning. Aktuell information om serviceavgift på den kurs du ska läsa hittar du på utbildningssidorna.

Folkbildning

Statens syfte med stödet till folkbildningen är att: 
  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkhögskola – annorlunda vuxenutbildningar

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Vi utgår från dina egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning.

Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper.

Folkhögskolans idé

På folkhögskola utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Du kan själv vara med och påverka din utbildning. Samtalet och ditt aktiva deltagande i gruppen är en av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik.

Fritt och frivilligt

De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus

Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor

På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla

Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning, mer än utbildning

På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund

Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell organisation som har statens uppdrag att fördela statsbidrag till folkhögskolorna. Här kan du läsa allt om Folkbildningsrådet

Folkhögskola.nu

Folkhögskola.nu kan ge dig svar på många frågor kring olika studiemöjligheter.

OM SKOLAN