fbpx

Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM

Sommenbygdens Folkhögskola

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Denna informationstext förklarar hur Sommenbygdens Folkhögskola hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är deltagare hos oss – när ni går på kurs eller utbilda sig hos oss.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier, använder våra officiella appar eller ansluter dig till Sommenbygdens Folkhögskolas interna Wi-Fi.
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller deltagare undersökningar.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, till exempel via våra mejl kontaktuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner i denna informationstext.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Sommenbygdens Folkhögskola (org. nr. 826500–5077) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi gör.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-postadress, personnummer samt rese- och köphistorik. Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

PÅ VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAR Sommenbygdens Folkhögskola DINA PERSONUPPGIFTER?

Alla behandlingar av personuppgifter som Sommenbygdens Folkhögskola utför har stöd i en laglig grund, t ex att behandlingen är nödvändig för att fullgöra registring er eller för att Sommenbygdens Folkhögskola ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi skyddar dina uppgifter med både tekniska lösningar, till exempel säker lagring av information av information, och organisatoriska rutiner och regler, till exempel behörighetsstyrning, anpassade till personuppgiftsbehandlingens art.

VARIFRÅN FÅR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som Sommenbygdens Folkhögskola hanterar kommer från:

 • Dig själv, när du anmäla eller ansöka till kurs eller anmäler dig till en marknadsaktivitet.
 • Annan person/part, anmält eller ansökt åt dig.
 • Din arbetsgivare, när din arbetsgivare tecknat ett företagsavtal med Sommenbygdens Folkhögskola
 • Arbetsförmedlingen, Schoolsoft , it’s Learning , eller Polisen.
 • Sommenbygdens Folkhögskola samarbetspartners Som behöver dina personuppgifter.
 • Folkbokföringsregister (upplysningsföretag), när vi till exempel uppdaterar information om din adress i vårt kundregister.
 • Din dator, telefon eller annan enhet när du använder våra digitala kanaler och tjänster (till exempel IP-adress, operativsystem, kraschloggar).
 • Sommenbygdens Folkhögskola, när vi skapar uppgifter som kopplas till dig.

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Sommenbygdens Folkhögskola säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi delar endast dina uppgifter med de leverantörer och partners vi använder för att tillhandahålla våra tjänster, d.v.s. följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom EU/EES, som till exempel tillhandahåller IT-tjänster, kundserviceärenden
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID.
 • Myndigheter när det följer av lagkrav eller Sommenbygdens Folkhögskola annars bedömer att det finns skäl för ett sådant utlämnande, t ex till polis i sökandet efter försvunna personer.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
 • Mottagare som hanterar personuppgifter för Sommenbygdens Folkhögskola räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, till exempel tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 • När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, till exempel andra reseoperatörer eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, här kan du läsa mer om dem:

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på om och hur vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrativ avgift om du begär ett sådant utdrag flera gånger under samma år.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse om dina uppgifter är felaktiga samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Sommenbygdens Folkhögskola till ett annat företag, en myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna. I vissa fall kan din begäran nekas, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter där behandlingen stöds på Sommenbygdens Folkhögskolas berättigade intresse. Vid begäran kommer vi göra en förnyad intresseavvägning. Om ditt intresse av att behandlingen upphör väger tyngre än Sommenbygdens Folkhögskola s berättigade intresse är Sommenbygdens Folkhögskolas skyldigt att upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter (med undantag av lagring) begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta bör behandlingen begränsas under den tid Sommenbygdens Folkhögskola behöver för att kontrollera riktigheten av personuppgifterna.
 • Sommenbygdens Folkhögskolas behandling är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av dess användning.
 • Sommenbygdens Folkhögskola behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot behandlingar för direkt marknadsföring, varvid Sommenbygdens Folkhögskolas är skyldigt att upphöra med behandlingen.

Frågor och mer information och Ärenden om dina rättigheter? Du kan mejla till personuppgiftsansvarig: personuppgiftsansvarig@sommenbygdensfolkhogskola.se eller dataskyddsombud dataskyddsombud@sommenbygden.se

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE:

Behandlingen av dina personuppgifter kan i vissa fall innefatta ett automatiskt beslutsfattande. Det innebär att de beslut vi fattar sker med hjälp av tekniska medel och utan mänsklig inblandning (till exempel vid en prövning av ersättning). Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande när det är nödvändigt för att vi ska ingå eller fullgöra avtalet med dig. Om du anser att bedömningen är felaktig kan du kontakta oss enligt nedan.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

 

 1. När ni går på kurs eller utbildar sig hos oss.

Vi hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Ditt personnummer.
 • Uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress.
 • Ett deltagare nummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system.
 • Uppgifter om betalning.
 • Uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och leverera det du har registrerat i enlighet med våra registreringsvillkor.
 • Ta betalt inklusive hantera kortbetalningar.
 • Identifiera dig som deltagare!
 • Hantera ditt behov av kurser och registratorer.
 • Meddela dig (via Sommenbygdens e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, till exempel via e-post och sms.
 • Hantera dina önskemål om Betyg eller intyg!
 • Sammanställa statistik över utbildningar på Sommenbygdens Folkhögskola!
 • Identifiera dig och administrera din deltager relation till Sommenbygdens Folkhögskola!

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av fullgörande av avtal när vi tillhandahåller och tar betalt för kurs och/eller produkten, intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik, för att marknadsföra våra tjänster och för att förhindra bedrägerier, samt rättslig skyldighet för hantering av inställningar för reklamspärr och hantering av ledsagningsbehov och rullstolsplats.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 24 månader efter kursen, för marknadsföring samt för hantera önska om reklamspärr.

 

 1. Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier eller ansluter dig till Sommenbygdens Folkhögskola internt Wi-Fi.

När du ansluter till Sommenbygden Folkhögskola Wi-Fi är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi. När du ansluter dig till Sommenbygden Folkhögskola Wi-Fi, hanterar vi din IP-adress, MAC-adress, tidsstämplar samt tågets GPS-positionering om du använder Wi-Fi i skolan.

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, till exempel vid att anmäla dig till kursen.
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster.
 • Ge dig support när du har ärendet.
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
 • Upptäcka och förhindra olika IT relaterade angrepp mot teknik och användare, t.ex. spridning av skadlig kod och dataintrång.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller Wi-Fi samt med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 6 månader efter du har använt våra digitala kanaler och i 12 månader från att du anslutit dig till vårt Wi-Fi.

 

 1. Deltar i våra marknadsaktiviteter eller deltagare undersökningar:

I samband med marknadsaktiviteter (till exempel föreläsningar, tävlingar, kampanjer, inspelning av podcast) eller i samband med kundundersökningar t.ex Student Advisory Board,) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig.
 • Skapa reportage och annat material för sändning i vår podcast.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 12 månader efter avslutad aktivitet och upp till 24 månader i samband med kundundersökningar och återkommande marknadsaktiviteter.

 

 1. När du kommunicerar med oss:

Du kan välja att kommunicera med Sommenbygdens Folkhögskola på många olika sätt, till exempel via sociala medier, Tyck till funktioner eller i chatt, samtal och mail med vår administration eller kundtjänst.

hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss till exempel:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende eller intyg.
 • Leverera beställd information, till exempel års- och hållbarhetsredovisning.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 24 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

Cookiepolicy

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På sommensfolkhogskola.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

 

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

Till exempel:

 • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
 • Vilka söktermer som används
 • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Integritetspolicy