fbpx

Socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger växer kontinuerligt och professionell kompetens efterfrågas inom många verksamhetsområden; både inom statlig, kommunal och privat regi.

Socialpedagog är en två-årig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att förbättra livssituationen för människor.
Som socialpedagog kan du arbeta med både barn, ungdomar och vuxna med förebyggande, stödjande eller behandlande insatser inom bland annat skola, fritidsgårdar, LSS verksamhet, behandlingshem, öppenvård och slutenvård.

 

Kursens syfte och innehåll

I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och en central del av utbildningen. Vi arbetar processinriktat där teorier varvas med reflektion, diskussion och praktiska övningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Arbetet sker både i grupp och enskilt.

Vi använder oss medvetet och regelbundet av olika lärmiljöer vilket innebär att lektioner kan hållas både inomhus och utomhus. Vi använder oss också av många olika kreativa uttryckssätt liksom fysisk aktivitet både för den egna inlärningens skull och för att erbjuda så många socialpedagogiska verktyg som möjligt.

Som socialpedagog verkar du för att förbättra livssituationen för människor vilket kräver egenskaper som personlig mognad, engagemang och empati. Detta tillsammans med teoretisk kunskap är det som gör en socialpedagog professionell.

 

Ämne

Undervisning sker fyra dagar på plats i skolan och en dag i veckan på distans. Under utbildningens gång kommer du att genomgå en egen personlig utveckling parallellt med ett teoretiskt och praktiskt lärande inom kunskapsområden som:

 • att förstå människan ur olika perspektiv
 • att möta människor i förändring
 • att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling av barn, ungdomar och vuxna
 • att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
 • att arbeta med ett lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
 • att arbeta med grupprocesser, ledarskap och i att ge och ta feedback

Kunskaper inom psykologins olika områden som utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och socialpsykologi.

Kunskaper inom olika psykiatriska diagnoser som personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, psykossjukdomar, missbruk och kris/trauma.

Kunskaper inom olika behandlingsmetoder och samtalsmetodik som MI, KBT, ACT, Lågaffektivt bemötande och mentalträning.

I kursen ingår även skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår FoRum en gång per månad som är ett gemensamt ämne för alla deltagare på skolan med fördjupningsområden som demokrati, hållbarhet, mångfald och kultur. 

Vi tillhör föreningen BALSAM  som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver socialpedagogiska utbildningar runtom i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål och andra styrdokument ligger till grund för vårt utbildningsinnehåll och utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningarna nationellt.

Du kan läsa om Föreningen Balsams utbildningsmål i länkarna nedan:

Föreningen Balsams utbildningsmål

www.socialpedagog.nu

Utbildningstid och studieform

Utbildningens längd är fyra terminer dvs två läsår och bedrivs dagtid. Utbildningen bedrivs på heltid vilket innebär 40h studier i veckan varav ca 20h i veckan är lärarledd undervisning och utöver det grupparbeten, inläsning av litteratur samt skriftliga inlämningar. I utbildningen ingår 20v LiA, lärande i arbete, fördelat i åk 1 och åk 2, under de veckorna följs praktikplatsens schema.

Tillgång till egen dator krävs 

Ansökan

Inför den digitala ansökan förbered följande dokument:

 • Personligt brev
  En beskrivning av dig själv, lite om din bakgrund, dina intressen och varför du söker till utbildningen.
 • Porträttfoto på dig själv
  Endast för administrativ hantering i ansökan.
 • Kopia på ditt gymnasiebetyg med ev bilagor
 • Kopior på betyg, intyg från andra utbildningar
 • Samlad arbetslivserfarenhet
  Ange arbetsgivare/arbetsroll/ort/anställningsår samt kopior på arbetsintyg för dessa anställningar
 • Kopior på arbetsintyg till ovanstående anställningar
 • Referenser
  Ange namn, titel, relation samt e-post eller telefonnummer
 • Övriga meriter
  Ange övriga uppgifter som kan vara av vikt för utbildningen t.ex. ledarerfarenheter, flerspråkighet, sociala uppdrag eller föreningsverksamhet.

Du gör din ansökan i vårt system SchoolSoft där du börjar med att skapa ett konto. Dina personuppgifter och bifogade dokument kommer att hanteras av vår administrativa personal samt av de pedagoger och som är involverade i antagningsprocessen.

Därefter endast av administrativ personal och pedagoger under din tid på kursen.

Urvalsprocess

Efter att ansökningstiden gått ut behandlas de ansökningar som kommit in och ett första urval görs. Därefter kallas dessa till en intervju som sker antingen under en dag på skolan eller via länk beroende på Corona situationen. Under intervjun finns lärare från utbildningen, deltagare som går sista året utbildningen, samt arbetsgivare från fältet med. Detta för att få ett brett perspektiv av deltagare.

Efter intervjuerna så görs ett slutgiltigt urval.

Efter avslutad kurs

Efter utbildningen kan du arbeta som socialpedagog inom statliga, kommunala och privata verksamheter med förebyggande, stödjande eller behandlande insatser. Exempel på arbetsplatser kan vara behandlingshem, HVB hem, verksamheter inom öppenvården, kriminalvård, skola, fritidsgårdar och LSS verksamhet.

Lärare

Emma Moberg- Kursansvarig, Lärare
e-post

Tomas Svensson- Lärare, Kurator
e-post

Karin Holmbom-Lärare
e-post

Länk till Studentum

Kurstyp: Yrkesutbildning
Studietakt: 100%
Längd: 2 år
Studienivå(CSN): Studiemedelsberättigad Eftergymnasial nivå
Internat: Nej
Kursstart: 17 augusti 2022
Ansökan senast: 1 maj 2022
Antagningsvillkor: Minst 23 år. Du ska ha ett slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande, med godkänt i Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B. Du ska ha varit drogfri i minst tre år. Du ska ha en personlig mognad och stabilitet. Du ska skicka in din ansökan innan ansökningstiden gått ut. Tillgång till egen dator krävs.
Kostnader: All Undervisning är kostnadsfri men det tillkommer en serviceavgift 2500 kr per termin varav 500 kr går till försäkring, kopiering, visst kursmaterial, förtäring vid vissa tillfällen. Resterande 2000 kr disponerar du i gruppen för olika aktiviteter som studieresor/studiebesök. Utöver detta tillkommer kostnader för inköp av kurslitteratur. Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Kursansvarig:

Emma Moberg
emma@sommenbygden.se

072-589 8518

Nyheter från vår Socialpedagogutbildning

Arbetslivsdag på vår Socialpedagogutbildning!

Arbetslivsdag på vår Socialpedagogutbildning!

Traditionsenligt hölls en arbetslivsdag på vår Socialpedagogutbildning. Genom att bjuda in gäster som är verksamma som Socialpedagoger kan deltagarna se den stora bredden som deras utbildning ger möjlighet till. Kloka ord från dagen... "Vi har inte alla verktyg, än....

Socialpedagog Yrkesutbildning