DISTANSKURS

Uthålligt skogsbruk på din mark

Uthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper och inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och på bästa vis bruka den uthålligt.

Kursens syfte och innehåll

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fem helgträffar fördelade över vår och höst besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner och känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism.

Ämne

Block 1 Skogsbruket 
Introduktion till skogsbrukets alla delar. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala. Besök i fält i olika typer av skog och i skog som brukats på olika vis. Växt- och djurliv i skogen. Träff med en skogsägare som brukar sin skog småskaligt och uthålligt. Deltagarna berättar om sina skogsinnehav för varandra.
Startar med träff i Boet 31 augusti-1 september.

Block 2 Avverkningsmetoder
Lagstiftning och annan reglering kring hänsyn i skogsbruket. Olika avverkningsmetoder. För- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk jämfört med andra metoder. Plantering, röjning, dikning – övriga moment. Störningsregimer, skogsbrand. Människans miljöpåverkan på skog (klimatförändring, utdikning, övergödning, försurning, gifter, brist på störning).
September fram t.o.m. träff på Skullebo skogsgård 28-29 september

Block 3 Ekonomi
Ekonomi i skogsbruket, förädling, produkter, användningsområden. Att använda maskiner och verktyg för småskaligt skogsbruk. Träff med virkesköpare och med skogsbruksentreprenör. Ägande genom allmänning eller enskilt.  Besök i Lysings Häradsallmänning, träff med representanter. Internationell utblick – vad är en äkta urskog?
November fram t.o.m. träff i Boet 25-26 januari.

Block 4 Kulturspår och skogshistoria
Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Skogsbete och skogshistoria. Rödlistade arter, signalarter, habitatarter. Fågel- och djurliv. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån naturvärde respektive virkesproduktion. Natura 2000 och andra former av naturskydd. Hur Månsabola brukats genom tiderna. Anja och Arne berättar?
Februari fram t.o.m. träff i Boet 4-5 april.

Block 5 Hyggesfritt skogsbruk
Djupdykning i hyggesfritt skogsbruk. Från frö till skörd, alla moment, alla hänsyn, alla kontakter. Varje deltagare undersöka sin egen skogs historia och värden. Examination: Skogsbruksplan för den egna skogen.
April fram t.o.m. träff i Boet 16-17 maj.

Motorsågskörkort
Under en extra helg (eller dagar i anslutning till de andra helgerna) erbjuds en motorsågskurs vid Sjögetorp.

Efter avslutad kurs

Efter slutförd kurs och godkända arbetsuppgifter får du ett intyg.

Lärare

Lärare uthålligt skogsbruk
Martin Jentzen som bor i närheten av Hedekas i Bohuslän är skogsingenjör och arbetar med naturnära skogsbruk. Han har sin utbildningsbakgrund inom det konventionella skogsbruket men har efterhand allt mer insett det ohållbara i det. Efter att ha haft lite olika jobb inom skogsnäringen ändrade han inriktning och övergick till att bedriva en rådgivnings/konsultverksamhet främst riktad mot skogsägare. Martin har bland annat medverkat till att Silvaskog AB startades. Han håller föreläsningar och har 2014 givit ut en bok, Skogspraktikan. Martin ägnar sig även åt utbildning inom skog och skogsbruk samt, rådgivning och planläggning för naturnära skogsbruk.

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Deltidsstudier 25%
Längd: två terminer
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: Vi återkommer med nytt datum senare
Ansökan senast: Vi återkommer med nytt datum senare
Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
Kostnader: Du betalar 10 900 kr, kan delbetalas. I avgiften ingår elevförsäkring, kopiering, visst studiematerial. Du står själv för litteratur, resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet. Den här kursen finansieras inte av statsbidrag.
Kursansvarig:

Martin Jentzen
E-post

Ellen Hultman
E-post

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60