fbpx

Uthålligt skogsbruk på din mark

DISTANSKURS

Uthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper och inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och på bästa vis bruka den uthålligt.

Kursens syfte och innehåll

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fem helgträffar fördelade över vår och höst besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner och känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism.

Kursen bedrivs genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Ämne

Block 1 Skogsbruket 

Introduktion till skogens ekologi. Störningsregimer, Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala. Besök i Lysings urskogsreservat. Vad är en äkta urskog? Besök i olika naturliga vegetationstyper. Fältbesök i olika typer av skog och i skog som brukats på olika vis. Träff med en skogsägare som brukar sin skog småskaligt och uthålligt. Deltagarna berättar om sina skogsinnehav för varandra.
27-28/2

Block 2 Avverkningsmetoder

Skogsstyrelsens syn på hyggesfritt. Teori, besök i försöksytor och praktiska övningar. Lagstiftning och annan reglering kring hänsyn i skogsbruket. Olika avverkningsmetoder. För- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk jämfört med andra metoder.
17-18/4

Block 3 Ekonomi

Ekonomi i skogsbruket, förädling, produkter, användningsområden. Alternativ till förädling inom etablerad storskalig industri. Träff med entreprenör. Ägande genom allmänning eller enskilt. Besök i Lysings Häradsallmänning för att titta på konventionellt storskaligt skogsbruk. Hur hållbart är det?
5-6/6

Block 4 Naturnära skogsbruk, praktiska tillämpning i olika skogar

Djupdykning i hyggesfritt skogsbruk. Från frö till skörd, alla moment, Varje deltagare undersöka sin egen skogs historia och värden. Besök på Månsabola, historiskt brukande och skogsbete. Examination: Skötselplan för den egna skogen.
25-26/9

Block 5 Vattenvård, höga naturvärden

Natura 2000 och andra former av naturskydd.
Klimatförändring, utdikning, övergödning, försurning, gifter, Rödlistade arter, signalarter, habitatarter. Fågel- och djurliv.
23-24/10

Motorsågskörkort

Under en extra helg (eller dagar i anslutning till de andra helgerna) erbjuds en motorsågskurs vid Sjögetorp.

Efter avslutad kurs

Efter slutförd kurs och godkända arbetsuppgifter får du ett intyg.

Lärare

Martin Jentzen som bor i närheten av Hedekas i Bohuslän är skogsingenjör och arbetar med naturnära skogsbruk. Han har sin utbildningsbakgrund inom det konventionella skogsbruket men har efterhand allt mer insett det ohållbara i det. Efter att ha haft lite olika jobb inom skogsnäringen ändrade han inriktning och övergick till att bedriva en rådgivnings/konsultverksamhet främst riktad mot skogsägare. Martin har bland annat medverkat till att Silvaskog AB startades. Han håller föreläsningar och har 2014 givit ut en bok, Skogspraktikan. Martin ägnar sig även åt utbildning inom skog och skogsbruk samt, rådgivning och planläggning för naturnära skogsbruk.

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Deltidsstudier 25%
Längd: två terminer
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: Kursstart med helgträff 27-28 februari 2021 kl. 10.00 Plats: Sommenbygdens folkhögskola, Ydrevägen 13 i Tranås Ytterligare fyra helgträffar, lördag-söndag, återkommer med datum.
Ansökan senast: 1 februari 2021
Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri och kursen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, så du behöver inte betala någon kursavgift. Det ingår elevförsäkring, kopiering, visst studiematerial. Du står själv för litteratur, resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet.
Kursansvarig:

Caroline Brun
caroline@sommenbygden.se

Magnus Eriksson
magnus@sommenbygden.se

Kursledare:
Martin Jentzen
martin@jentzen.se

Uthålligt skogsbruk på din mark