Distanskurs-Uthålligt skogsbruk på din mark

Distanskurs Uthålligt skogsbruk på din mark, två terminer

Uthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper, dvs. inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och bästa vis att bruka den uthålligt.

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fem helgträffar fördelade över vår och höst besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner och känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism.

För den som vill kan distanskursen kompletteras med ytterligare några dagars kurs för att ta motorsågskörkort.

 

 

KURSTYP:Profilkurs
STUDIETAKT:Deltidsstudier 25%
LÄNGD:två terminer
STUDIENIVÅ(CSN):Ej studiestödsberättigad
KURSSTART:31 augusti 2019
ANSÖKAN SENAST:1 augusti 2019
ANTAGNINGSVILLKOR:Du ska vara minst 18 år.
Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
KOSTNADER:Du betalar 10 900 kr/år, kan delbetalas. I avgiften ingår elevförsäkring, kopiering, visst studiematerial. Du står själv för litteratur, resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet.
Den här kursen finansieras inte av statsbidrag.

KURSANSVARIG:

Martin Jentzen

E-post

Kursinnehåll småskaligt skogsbruk (med reservation för ändringar)
På varje träff ingår kursmoment i fält. Inför träffarna ska material till träffen läsas in på egen hand.
De som håller i de olika kurspassen är bla Martin Jentzen, Mats Holm, Anders Rosendahl och Ola Engelmark.

Presentation Martin Jentzen:
Martin Jentzen som bor i närheten av Hedekas i Bohuslän är skogsingenjör och arbetar med naturnära skogsbruk. Han har sin utbildningsbakgrund inom det konventionella skogsbruket men har efterhand allt mer insett det ohållbara i det. Efter att ha haft lite olika jobb inom skogsnäringen ändrade han inriktning och övergick till att bedriva en rådgivnings/konsultverksamhet främst riktad mot skogsägare. Martin har bland annat medverkat till att Silvaskog AB startades. Han håller föreläsningar och har 2014 givit ut en bok, Skogspraktikan. Martin ägnar sig även åt utbildning inom skog och skogsbruk samt, rådgivning och planläggning för naturnära skogsbruk.

 

Block 1 Startar med träff i Boet 1-2 september.
Introduktion till skogsbrukets alla delar. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala. Besök i fält i olika typer av skog och i skog som brukats på olika vis. Växt- och djurliv i skogen. Träff med en skogsägare som brukar sin skog småskaligt och uthålligt. Deltagarna berättar om sina skogsinnehav för varandra.

Block 2 September fram t.o.m. träff på Skullebo skogsgård 19-21 oktober
Lagstiftning och annan reglering kring hänsyn i skogsbruket. Olika avverkningsmetoder. För- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk jämfört med andra metoder. Plantering, röjning, dikning – övriga moment. Störningsregimer, skogsbrand. Människans miljöpåverkan på skog (klimatförändring, utdikning, övergödning, försurning, gifter, brist på störning).

Block 3 November fram t.o.m. träff i Boet 26-27 januari
Ekonomi i skogsbruket, förädling, produkter, användningsområden. Att använda maskiner och verktyg för småskaligt skogsbruk. Träff med virkesköpare och med skogsbruksentreprenör. Ägande genom allmänning eller enskilt.  Besök i Lysings Häradsallmänning, träff med representanter. Internationell utblick – vad är en äkta urskog?

Block 4 Februari fram t.o.m. träff i Månsabola 6-7 april
Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Skogsbete och skogshistoria. Rödlistade arter, signalarter, habitatarter. Fågel- och djurliv. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån naturvärde respektive virkesproduktion. Natura 2000 och andra former av naturskydd. Hur Månsabola brukats genom tiderna. Anja och Arne berättar?

Block 5 April fram t.o.m. träff i Boet 6-7 juni
Djupdykning i hyggesfritt skogsbruk. Från frö till skörd, alla moment, alla hänsyn, alla kontakter. Varje deltagare undersöka sin egen skogs historia och värden. Examination: Skogsbruksplan för den egna skogen.

Under en extra helg (eller dagar i anslutning till de andra helgerna): motorsågskurs vid Sjögetorp för den som vill.